.
.
.
.
.

คะแนนสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 || ก่อนเรียน

ลำดับ  รหัสนักเรียน    ชื่อ-สกุล   ชั้น ห้อง คะแนนสอบก่อนเรียน
1   02915    ชยพล อ่องอารี  6    1  4
2   02917    สุวิจักขณ์ สีชา  6    1  4
3   02925    จุฑามาศ กึ้นทอง  6    1  4
4   02927    ลลิตตา ด้วงมูล  6    1  4
5   02929    บุษยา อุนานันท์  6    1  2
6   02931    ศิริลักษณ์ ทองอินทร์  6    1  1
7   02938    อนิษรา สุขน้อย  6    1  3
8   02947    ภัทรดนัย ฮมแสน  6    1  3
9   02962    อณัติยา รินแก้ว  6    1  3
10   03172    พิมนภา หัดประโคน  6    1  4
11   03303    ชนิษฐา เชี่ยงปู้  6    1  6
12   03370    พีระวิทย์  6    1  3
13   03372    ใกล้รุ่ง เสือห้าว  6    1  5
14   03374    ชลธิชา แสนเพ็ด  6    1  4
15   03375    ธีวรา นนทโคตร  6    1  3
16   03378    พรรณิภา วังศีรี  6    1  3
17   03379    วรรณวิษา กลิ่นแจ้ง  6    1  3
18   03387    เจษฎา พานาม  6    1  3
19   03391    วีรภัทร ศรีหาวัตร  6    1  2
20   03403    ณัฐนันท์ อินแก้ว  6    1  3
21   03411    ธีระพงษ์ ชัยงาม  6    1  3
22   03424    กันตพล สุกาญจนรักษ์  6    1  2