.
.
.
.
.

             บทเรียนมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รายวิชา  การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google Sketch up  รหัสวิชา  ง33203 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 1. นักเรียนเข้าสู่บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา การสร้างสรรค์เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ด้วยที่อยู่เว็บไซต์ คือ http://www.krupsmod.com
 2.  นักเรียนอ่านคำแนะนำการใช้บทเรียนและศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจ แล้วจึงเริ่มเรียนรู้ บทเรียนบนเว็บด้วยตนเอง
 3.  นักเรียนสมัครสมาชิกบทเรียนบนเว็บ
 4.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก จำนวน
  40 ข้อ
 5.  บทเรียนมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google Sketch up  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5
  หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์
  2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำความรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up
  3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม
  4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบผลิตภัณฑ์และตกแต่งชิ้นงานด้วยโปรแกรม Google Sketch up
  5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดทำโครงงาน
 6. นักเรียนศึกษาบทเรียนบนเว็บทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างที่ศึกษาจะมีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติในแต่ละเรื่อง เมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน
 7. เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนบนเว็บครบ 5 หน่วยการเรียนรู้ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  ด้วยบทเรียนบนเว็บ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

              บทเรียนมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รายวิชา  การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google Sketch up  รหัสวิชา  ง33203 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 1. ครูผู้สอนควรใช้แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ประกอบการใช้บบทเรียนมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร  รายวิชา  การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google Sketch up สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2.  ให้นักเรียนเข้าสู่บทเรียนมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รายวิชา  การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google Sketch up คือ http://www.krupsmod.com
 3.  ให้นักเรียนอ่านวิธีการใช้บทเรียนมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอรให้เข้าใจ แล้วจึงเริ่มศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง
 4.  ให้นักเรียนสมัครสมาชิกบทเรียนบนเว็บ
 5.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
 6.  บทเรียนมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รายวิชา  การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google Sketch up  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์
  2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำความรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up
  3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม
  4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบผลิตภัณฑ์และตกแต่งชิ้นงานด้วยโปรแกรม Google Sketch up
  5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดทำโครงงาน
 7. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนบนเว็บทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างที่ศึกษาจะมีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติในแต่ละเรื่อง เมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน
 8. เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนบนเว็บครบ 5 หน่วยการเรียนรู้ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  ด้วยบทเรียนบนเว็บ