.
.
.
.
.

คะแนนสอบหลังเรียน

น่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 || หลังเรียน

 รหัสนักเรียน    ชื่อ-สกุล   ชั้น ห้อง คะแนนสอบหลังเรียน
  02917    สุวิจักขณ์ สีชา  6    1  9
  02925    จุฑามาศ กึ้นทอง  6    1  8
  02927    ลลิตตา ด้วงมูล  6    1  9
  02929    บุษยา อุนานันท์  6    1  8
  02931    ศิริลักษณ์ ทองอินทร์  6    1  9
  02938    อนิษรา สุขน้อย  6    1  8
  02947    ภัทรดนัย ฮมแสน  6    1  9
  02947    ภัทรดนัย ฮมแสน  6    1  7
  02962    อณัติยา รินแก้ว  6    1  8
  03172    พิมนภา หัดประโคน  6    1  8
  03303    ชนิษฐา เชี่ยงปู้  6    1  9
  03370    พีระวิทย์  6    1  8
  03372    ใกล้รุ่ง เสือห้าว  6    1  9
  03374    ชลธิชา แสนเพ็ด  6    1  9
  03375    ธีวรา นนทโคตร  6    1  8
  03378    พรรณิภา วังศีรี  6    1  8
  03379    วรรณวิษา กลิ่นแจ้ง  6    1  7
  03387    เจษฎา พานาม  6    1  8
  03391    วีรภัทร ศรีหาวัตร  6    1  7
  03403    ณัฐนันท์ อินแก้ว  6    1  7
  03411    ธีระพงษ์ ชัยงาม  6    1  8
  03424    กันตพล สุกาญจนรักษ์  6    1  8