.
.
.
.
.

คะแนนสอบหลังเรียน

น่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 || หลังเรียน

 รหัสนักเรียน    ชื่อ-สกุล   ชั้น ห้อง คะแนนสอบหลังเรียน
     นางสาวมนรดา สิทธิกรรม  5    1  0
     นางสาวจารุภา จันทรสุระคน  5    1  10
     นางสาวจรัญพร เขม้นเขตรการ  5    1  10
     นางสาวชัยรัมภา เชื้อนุ่น  5    1  10
     นางสาวปัญฑิตา หนูเทศ  5    1  0
     นางสาวปริชญา เจริญรักษา  5    1  10
     นายปาราเมศ สำเภา  5    1  10
     นางสาวกมลลักษณ์ แรงกสิวิทย์  5    1  10
     นางสาวกุลธิดา น้อมมนัส  5    1  0
       5    1  0
     นางสาวขนิษฐา แจ้งแสง  5    1  10
     นายนฤสรณ์ การิน  5    1  9
     นางสาวธนภรณ์ สมันกสิวิทย์  5    1  0
     นายภากร ลอยประดิษฐ์  5    1  0
     นางสาวน้ำฝน ขำอิง  5    1  10
     นางสาวชลิดา หวังหนองกลาง  5    1  10
     นางสาวพัชรีพร ไวชนะกิจ  5    1  0
     นางสาวนันทิวา สัตย์ชาพงษ์  5    1  10
     นายจีราวัฒน์ สุดสอาด  5    1  0
     นางสาวนงนภัส คล้ามบุตร  5    1  10
     นางสาวณีรนุช ประสิทธิ์  5    1  10
     นางสาวรวิกานต์ เกษรเกิด  5    1  10
     นางสาววิลาสินี ยะไข่  5    1  10
     นางสาวธิวาภรณ์ ภาคาหาญ  5    1  0
     นางสาวนลินนิภา พวนสิงห์  5    1  10
     นางสาวรัตนาภรณ์ รามคงเมือง  5    1  0
     นายอริญชัย ปุ่นเกวียน  5    1  10
     นางสาวปรียพร จตุพิมพ์  5    1  0
     นางสาวจิณัฐตา พิลึก  5    1  9
     นางสาวกมล พุทธชงค์  5    1  0
     นางสาวธัญชนก ศิริวัฒน์  5    1  0
     นายพีระพัฒน์ มีทา  5    1  0
     นางสาวสุดารัตน์ ทรัพย์เงินยวง  5    1  0
     นางสาวเพียงอัมพร หน้ากระจาย  5    1  10
     นายอาณัติถภูมิ สมัครเขตการ  5    1  0
     นางสาววารุตา หมั่นเขตรกิจ  5    2  0
     นางสาวสุนิษา สีท้าว  5    2  3
     นางสาวอัมพรรณี เลี่ยมไคต้วน  5    2  3
     นางสาวพิมพ์วิไล พูลสาระกิจ  5    2  0
     นางสาวธัญญารัตน์ พันธ์จันทร์  5    2  5
     นางสาวสุเมธินี คำสุข  5    2  5
     นางสาวณัฐธิดา พิลึก  5    2  3
     นางสาวอัญญารัตน์ วิบุญกุล  5    2  6
     นางสาวกนกวรรณ หาญธัญญกรรม  5    2  3
     นางสาวปาริชาติ สวัสดิ์สุข  5    2  6
     นางสาวพรณภัทร์ โคยะทา  5    2  0
     นางสาวญาดา อุตราศรี  5    2  4
     นางสาวพิฆัมพร คำสุขดี  5    2  0
     นางสาวหฤทัย หมั่นเขตรกรณ์  5    2  6
     นางสาวอนัญญา กุลชา  5    3  0
     นายนพดล แดงลมัย  5    3  0
     นายพัทธพล จันทร์แจ้ง  5    3  0
     นายธารารัตน์ ขำอิง  5    3  0
     นางสาวพิชญา พุ่มกลิ่น  5    3  0
     นายก้องภพ สุวรรณ์  5    3  0
     นายศุภกิตต์ สงครามศรี  5    3  0
     นางสาวปริฉัตร เส็งแดง  5    3  0
     นางสาวประภาภรณ์ กิจสาริกรรณ์  5    3  0
     นางสาวเบญญาภา สีชมไชย์  5    3  0
     นางสาวประภานิช กล้าเกษตรกรณ์  5    3  0
     นายวรวิช พูลสาริกิจ  5    3  0