.
.
.
.
.

คะแนนสอบหลังเรียน

น่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 || หลังเรียน

 รหัสนักเรียน    ชื่อ-สกุล   ชั้น ห้อง คะแนนสอบหลังเรียน
     นางสาวสุดารัตน์ ทรัพย์เงินยวง  5    1  0
     นายนฤสรณ์ การิน  5    1  0
     นายพีระพัฒน์ มีทา  5    1  0
     นางสาวกมล พุทธชงค์  5    1  0
     นางสาวนันทิวา สัตย์ชาพงษ์  5    1  0
     นางสาวขนิษฐา แจ้งแสง  5    1  13
     นางสาวกุลธิดา น้อมมนัส  5    1  0
     นางสาวจรัญพร เขม้นเขตรการ  5    1  0