.
.
.
.
.

คะแนนสอบหลังเรียน

น่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 || หลังเรียน

 รหัสนักเรียน    ชื่อ-สกุล   ชั้น ห้อง คะแนนสอบหลังเรียน
     นางสาวธิวาภรณ์ ภาคาหาญ  5    1  0
     นางสาวกุลธิดา น้อมมนัส  5    1  0
     นางสาวน้ำฝน ขำอิง  5    1  9
     นายนฤสรณ์ การิน  5    1  9
     นางสาวรวิกานต์ เกษรเกิด  5    1  3
     นายภากร ลอยประดิษฐ์  5    1  0
     นางสาวธัญชนก ศิริวัฒน์  5    1  0
     นางสาวสุดารัตน์ ทรัพย์เงินยวง  5    1  0
     นางสาวชัยรัมภา เชื้อนุ่น  5    1  9
     นางสาวจิณัฐตา พิลึก  5    1  9
     นางสาวนงนภัส คล้ามบุตร  5    1  9
     นางสาวจรัญพร เขม้นเขตรการ  5    1  9
     นางสาวปัญฑิตา หนูเทศ  5    1  0
     นางสาววิลาสินี ยะไข่  5    1  9
     นางสาวมนรดา สิทธิกรรม  5    1  8
     นายพีระพัฒน์ มีทา  5    1  0
     นางสาวปริชญา เจริญรักษา  5    1  9
     นางสาวธนภรณ์ สมันกสิวิทย์  5    1  0
     นางสาวกมล พุทธชงค์  5    1  0
     นางสาวณีรนุช ประสิทธิ์  5    1  9
     นางสาวนลินนิภา พวนสิงห์  5    1  9
     นางสาวขนิษฐา แจ้งแสง  5    1  8
     นายอริญชัย ปุ่นเกวียน  5    1  10
     นายจีราวัฒน์ สุดสอาด  5    1  0
     นางสาวจารุภา จันทรสุระคน  5    1  0
     นางสาวกมลลักษณ์ แรงกสิวิทย์  5    1  9
     นางสาวนันทิวา สัตย์ชาพงษ์  5    1  9
     นางสาวพัชรีพร ไวชนะกิจ  5    1  4
     นางสาวเพียงอัมพร หน้ากระจาย  5    1  9
     นางสาวชลธิชา พยัคเพศ  5    2  3
     นางสาววารุตา หมั่นเขตรกิจ  5    2  0
     นางสาวสุดที่รักษ์ รุ้งกูล  5    2  5
     นางสาวธัญญารัตน์ พันธ์จันทร์  5    2  7
     นายรินรดา พุ่มพวง  5    2  0
     นางสาวญาดา อุตราศรี  5    2  4
     นายณรงค์ฤทธิ์ มูลเสน  5    2  9
     นางสาวอัญญารัตน์ วิบุญกุล  5    2  0
     นางสาวอารียา พลอยนิล  5    2  5
     นายพศีน ศรีคำพา  5    2  9
     นางสาวอโณชา ขำอิง  5    2  9
     นางสาวศิริวรรณ เดโชเม็ง  5    2  0
     นางสาวอริสา จุลมุสิ  5    2  5
     นางสาวสุนิษา สีท้าว  5    2  7
     นางสาวสุเมธินี คำสุข  5    2  6
     นางสาวปาริชาติ สวัสดิ์สุข  5    2  7
     นายประชารักษ์ พูลพันธ์  5    2  5
     นางสาวอัมพรรณี เลี่ยมไคต้วน  5    2  5