.
.
.
.
.

คะแนนสอบหลังเรียน

น่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 || หลังเรียน

 รหัสนักเรียน    ชื่อ-สกุล   ชั้น ห้อง คะแนนสอบหลังเรียน
     นางสาวธัญชนก ศิริวัฒน์  5    1  0
     นางสาวเพียงอัมพร หน้ากระจาย  5    1  9
     นางสาวน้ำฝน ขำอิง  5    1  10
     นางสาวกมล พุทธชงค์  5    1  0
     นางสาวจิณัฐตา พิลึก  5    1  0
     นางสาวนันทิวา สัตย์ชาพงษ์  5    1  10
     นางสาวจรัญพร เขม้นเขตรการ  5    1  10
     นายภากร ลอยประดิษฐ์  5    1  0
     นางสาวสุดารัตน์ ทรัพย์เงินยวง  5    1  0
     นางสาวจารุภา จันทรสุระคน  5    1  0
     นางสาวธนภรณ์ สมันกสิวิทย์  5    1  10
     นายนฤสรณ์ การิน  5    1  10
     นางสาวรวิกานต์ เกษรเกิด  5    1  10
     นางสาวขนิษฐา แจ้งแสง  5    1  10
     นางสาวนงนภัส คล้ามบุตร  5    1  10
     นางสาวปัญฑิตา หนูเทศ  5    1  0
     นางสาวกมลลักษณ์ แรงกสิวิทย์  5    1  10
     นางสาวชัยรัมภา เชื้อนุ่น  5    1  10
     นางสาวพัชรีพร ไวชนะกิจ  5    1  0
     นายพีระพัฒน์ มีทา  5    1  0
     นายจีราวัฒน์ สุดสอาด  5    1  0
     นางสาวมนรดา สิทธิกรรม  5    1  10
     นางสาววิลาสินี ยะไข่  5    1  10
     นางสาวนลินนิภา พวนสิงห์  5    1  10
     นางสาวธิวาภรณ์ ภาคาหาญ  5    1  0
     นายอริญชัย ปุ่นเกวียน  5    1  10
     นางสาวณีรนุช ประสิทธิ์  5    1  6
     นางสาวกุลธิดา น้อมมนัส  5    1  0
     นางสาวปริชญา เจริญรักษา  5    1  10
     นางสาวปาริชาติ สวัสดิ์สุข  5    2  4
     นายพศีน ศรีคำพา  5    2  10
     นางสาวชลธิชา พยัคเพศ  5    2  3
     นางสาวญาดา อุตราศรี  5    2  1
     นางสาวอโณชา ขำอิง  5    2  10
     นายรินรดา พุ่มพวง  5    2  9
     นายประชารักษ์ พูลพันธ์  5    2  7
     นางสาวสุเมธินี คำสุข  5    2  5
     นางสาวอัญญารัตน์ วิบุญกุล  5    2  0
     นางสาวอารียา พลอยนิล  5    2  8
     นางสาวอัมพรรณี เลี่ยมไคต้วน  5    2  3
     นางสาวธัญญารัตน์ พันธ์จันทร์  5    2  5
     นางสาวอริสา จุลมุสิ  5    2  7
     นางสาวสุดที่รักษ์ รุ้งกูล  5    2  5
     นายณรงค์ฤทธิ์ มูลเสน  5    2  9