.
.
.
.
.


ชื่อ นางสาวประภาศรี  แสงอนุศาสน์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน   85   หมู่ที่ 4  ตำบลป่าเลา  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ประวัติการศึกษา       พ.ศ. 2540    ประถมศึกษาปีที่  6 จาก โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์
      พ.ศ. 2543    มัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  จ.เพชรบูรณ์
      พ.ศ. 2547    มัธยมศึกษาปีที่  6  จากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  จ.เพชรบูรณ์
        พ.ศ. 2550    ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ  2)วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
       พ.ศ. 2551   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
       พ.ศ. 2559   ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์
                             จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์