.
.
.
.
.


กรุณากรอกข้อมูล (ชื่อ)

 รหัสนักเรียน    ชื่อ-สกุล   ชั้น ห้อง
  02915   ชยพล อ่องอารี  6    1 
  02917   สุวิจักขณ์ สีชา  6    1 
  02925   จุฑามาศ กึ้นทอง  6    1 
  02927   ลลิตตา ด้วงมูล  6    1 
  02928   ปิยะดา ผาสุข  6    1 
  02929    บุษยา อุนานันท์  6    1 
  02931   ศิริลักษณ์ ทองอินทร์  6    1 
  02938   อนิษรา สุขน้อย  6    1 
  02947   ภัทรดนัย ฮมแสน  6    1 
  02962   อณัติยา รินแก้ว  6    1 
  03172   พิมนภา หัดประโคน  6    1 
  03303   ชนิษฐา เชี่ยงปู้  6    1 
  03370   พีระวิทย์  6    1 
  03372   ใกล้รุ่ง เสือห้าว  6    1 
  03374   ชลธิชา แสนเพ็ด  6    1 
  03375   ธีวรา นนทโคตร  6    1 
  03378   พรรณิภา วังศีรี  6    1 
  03379   วรรณวิษา กลิ่นแจ้ง  6    1 
  03380    วารุณี สีทองปลิว  6    1 
  03382    ศศิวิมล อยู่ดี  6    1 
  03383    สุภาวดี มูลคำ  6    1 
  03385    อัญพร หอมชื่น  6    1 
  03387   เจษฎา พานาม  6    1 
  03391   วีรภัทร ศรีหาวัตร  6    1 
  03393    จิราพร พลนาคู  6    1 
  03394    ฐาณมาศ พ่อค้า  6    1 
  03403   ณัฐนันท์ อินแก้ว  6    1 
  03411   ธีระพงษ์ ชัยงาม  6    1 
  03424   กันตพล สุกาญจนรักษ์  6    1 
 02913   เพทาย มีนาวงค์  6    2 
 02914   นาย ปฎิพล นิลกรรณ์  6    3 
 02919   นาย เศรษฐพงศ์ ตาจันทร์  6    3 
 02920   ณัฐวุฒิ สิงห์สวัสดิ์  6    2 
 02922     6    3 
 02923   นาย จตุพล สร้อยมี  6    2 
 02931   ศิริลักษณ์ ทองอินทร์  6    1 
 02936   ปภาพิชญ์ ฤทธิศักดิ์  6    2 
 02948   ภูวเดช กะวิน  6    2 
 02956   Suriyavot Yaembansan  6    2 
 02963   อัมรินทร์ ปานคำ  6    2 
 02964   นางสาวอาทิตยา ดาบทอง  6    2 
 03161   วิรัตน์ โปร่งฟ้า  6    6/3 
 03209   จันทมญช์ เครือแก้ว  6    1 
 03239   นางสาวรุ่งทิวา ปานานนท์   6    1 
 03302   ณัฐนันต์ สีสง่า  6    2