.
.
.
.
.

            บทเรียนมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง  การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google Sketch up ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระการออกแบบและเทคโนโลยี  รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  5  รหัสวิชา ง 33203 โดยเริ่มเนื้อหาจากง่ายไปหายาก  ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์และฝึกฝนทักษะทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนตามความเหมาะสม  ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีเข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้  หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์
1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ             
2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ดีได้

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  ทำความรู้จักกับโปรแกรม Google Sketch up
1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Google Sketch Up ได้
2. บอกประโยชน์ที่ได้จากการเรียนโปรแกรม Google Sketch Up

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  การใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม

1. อธิบายและบอกชนิดของเครื่องมือแต่ละประเภทได้ถูกต้องถึงส่วนประกอบของโปรแกรมได้
2. อธิบายถึงวิธีการใช้งานของกลุ่มเครื่องมือแต่ละชนิดได้

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง  การออกแบบผลิตภัณฑ์และตกแต่งชิ้นงานด้วยโปรแกรม
Google Sketch up

1. อธิบายถึงวิธีการสร้างชิ้นงานและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์
2. สามารถตกแต่ง และแก้ไขชิ้นงาน ให้มีความสวยงามได้


หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  การจัดทำโครงงาน
1.  ผู้เรียนสามารถประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา ในการทำโครงงานได้
2.  ผู้เรียนสามารถจัดทำโครงงานออกเป็นชิ้นงานได้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่
  6   เรื่อง  การจัดทำโครงงาน
2

1. เขียนเค้าโครงของโครงงานได้
2. จัดทำรายงานโครงงานได้ถูกต้อง
3. นำเสนอโครงงานได้
4. พูดรายงานได้