.
.
.
.
.

คะแนนสอบหลังเรียน

น่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 || หลังเรียน

 รหัสนักเรียน    ชื่อ-สกุล   ชั้น ห้อง คะแนนสอบหลังเรียน
     นางสาวชลธิชา พยัคเพศ  5    2  5
     นายปรัญชัย พรหมมารักษ์  5    2  0
     นางสาวอัมพรรณี เลี่ยมไคต้วน  5    2  3
     นางสาววารุตา หมั่นเขตรกิจ  5    2  0